National logo

बरेङ गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

हुग्दीशिर, बागलुङ


दर्ता चलानी व्यवस्थापन प्रणाली


इमेल: barengrm@gmail.com

फोन: +977 9857632328

login to the Darta Chalani System

Forgot/Reset Password

Design and Developed by Beeinfosys Pvt Ltd